Personuppgiftshantering

Integritetspolicy hos Live-in Smartgrid

Denna integritetspolicy beskriver hur Sustainable Innovation behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när du använder våra produkter och tjänster eller på annat sätt interagerar med oss.​

Vad är en personuppgift?

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Sustainable Innovation är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller Sustainable Innovation eller som inhämtas av Sustainable Innovation från annan källa. Personuppgifter behandlas med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Sustainable Innovation tillämpar, hur Sustainable Innovation hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under Kontakt.

Du som tecknat avtal

Dina personuppgifter behandlas av avtalspart. Avtalspart är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas. Avtalspart är Sustainable Innovation. Sustainable Innovation får överlåta personuppgiftsansvaret till STUNS eller Live-In Smartgrid. Är personuppgiftsansvaret överlåtet i samtycke med STUNS eller Live-In Smartgrid, och är avtalspart samt den juridiska eller fysiska personen (du som mätvärdes-givare) skriftligen underrättade om överlåtelsen, bär den nya avtalsparten självständigt personuppgiftsansvaret. Om ingen överlåtelse av personuppgiftsansvaret sker är Sustainable Innovation självständigt personuppgiftsansvarig. Du som mätvärdes-givare hos oss kommer alltid att bli underrättad skriftligen om en överlåtelse av ansvaret kommer att ske. Har ingen överlåtelse skett ska du utgå ifrån att Sustainable Innovation är avtalspart. Har en överlåtelse skett kommer du få ett skriftligt dokument skickat till din e-postadress om vem som är aktuell avtalspart och således vet du vem som har ansvaret över de avtal du tecknat dig på. Kontaktuppgifter för den aktuella avtalsparten finner du längst ned.

Insamling av personuppgifter

Sustainable Innovation samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Du själv lämnar dessa exempelvis för att medverka i projektet. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundservice eller försäljning, via e-post, brev, kontaktformulär och via inloggade tjänster. Information skapas utifrån hur du använder Sustainable Innovations tjänster, förbrukar el  eller när du anmäler ett ärende till Sustainable Innovation.

Sustainable Innovation kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter Sustainable Innovation samlar in från tredje part kan vara;

 • Kontaktuppgifter och demografisk data från offentliga källor såsom SPAR.
 • Uppgifter från andra aktörer i energibranschen, i syfte att möjliggöra byte eller flytt av personuppgifter.
 • Uppgifter från våra samarbetspartners.
 

Live-in Smartgrids webbplatser

Vanligtvis kan www.live-in.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Sustainable Innovation använder också så kallade ”cookies” (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

När du som kund eller mätvärdes-givare besöker Sustainable Innovations inloggade tjänster kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer eller användarnamn. Detta ger Sustainable Innovation möjlighet till en mer relevant och personifierad kommunikation till enskilda kunder och mätvärdes-givare.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

 • Kund-/mätvärdes-givar-information, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli registrerad hos oss.
 • Exempel är namn, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress, val av kommunikationskanal.
 • Kund-/mätvärdes-givar-nummer och lösenord.
 • Teknisk information, det vill säga din elförbrukning, el- och nätleverantör, anläggningsnummer, fel- och avbrottshistorik samt typ av anslutning.
 • Serviceinformation, det vill säga korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer. Svar på undersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster.
 • Demografisk information (från offentliga register), det vill säga ålder, kön, boendeyta, hushållskonstellation etc.
 • Besöksinformation på inloggade tjänster, det vill säga köp- användargenererad data, lösenord, teknisk data rörande enhet som används, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten med mera).
 • Inspelad information, inspelning av fullmakter för byte av elleverantör eller flytt, inspelning av accepter vid köp över telefon samt inspelning av samtal för kvalitetssäkring och utbildning av vår personal.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskydds-förordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke. Det finns också tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att samla in och behandla denna typ av känsliga personuppgifter.

Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om: vilken avtalspart som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna, för vilket ändamål och på vilken legal grund personuppgifterna samlas in, kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt vilka rättigheter du har, hur länge uppgifterna sparas. Upplever du informationen otydlig eller ofullständig ber vi dig kontakta Sustainable Innovation för att få fullständig information.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:

 • Ingå ett avtal med oss/bli kund
 • Hantering av kundserviceärenden.

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

 • för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder och mätvärdes-givare
 • för utskick av erbjudanden från oss och våra partners
 • för att skicka nyhetsbrev
 • för att utveckla och
 • förbättra våra produkter och tjänster
 • för statistik och analyser

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet. Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Överlämnande av personuppgifter

Eftersom Sustainable Innovation, Live-In Smartgrid och STUNS har ett samarbete, kan dina personuppgifter komma att lämnas ut från avtalspart till annan avtalspart inom samarbetet. Sådan avtalspart kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig. Under vissa omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden, samarbetspartners eller annan tredje part. De aktörer som kan komma behandla insamlade personuppgifter är:

 • IT-leverantörer
 • Kundserviceleverantörer
 • Säljpartners/samarbetspartners
 • Installatörer (för exempelvis solpaneler eller värmepumpar)
 • Tekniska serviceentreprenörer
 • Telemarketingbolag
 • Print- och digitala kommunikationspartners
 • Mediabyråer och reklambyråer
 • Vi kan i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar.

Personuppgifter lämnas normalt sett inte ut till bolag i länder utanför EU eller EES. I de fall behov av att dela uppgifter med extern part utanför EU/EES, såsom utländska universitet eller forskningsinstitut, görs en särskild prövning för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och i linje med gällande skydd inom EU/EES.

Inhämtade personuppgifter från annan part. Sökning på och identifiering av person och adress kan komma att ske och sker i så fall genom att personnummer skickas till SPAR (Statens postadressregister).

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa.

Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan behöva sparas för en längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört.

Säkerhet

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen. Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen samt till den enskilde enligt de regler som dataskyddsförordningen föreskriver. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Sustainable Innovation (se kontaktuppgifter nedan).

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Sustainable Innovation. Om sådana personuppgifter finns hos Sustainable Innovation får berörd person efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Sustainable Innovation skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos Sustainable Innovation inom 1 månad från det att begäran inkommit.

Rätt till rättelse

Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

Rätt till radering

Sustainable Innovation raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till portabilitet

Var och en som har sina personuppgifter hos Sustainable Innovation har rätt att begära ut dessa uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format för exempelvis överföring till annan part. Förbrukningshistorik tillhandahålls genom export till Excel.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Rätt till invändning

Om Sustainable Innovation hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering

När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till vår kundservice. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring (e-post, sms, brev). I alla våra e-postmeddelanden och sms finns en länk där du kan avsäga dig marknadsföring i den kanalen. Personuppgifter kan även komma att behandlas för relationshantering, exempelvis att genom urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden tecknat avtal med avtalspart samt de uppgifter som avtalspart inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter dina preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill ta del av denna typ av erbjudanden.

Rätt till invändning

Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till Sustainable Innovation.

Länkning

Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till Sustainable Innovation.

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Om det sker förändringar i Sustainable Innovations policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna hemsida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Sustainable Innovation, organisationsnummer 556753-4010. Dataskyddsombud för Sustainable Innovation kan nås via e-post på info@live-in.se. Begäran om registerutdrag skickas till info@live-in.se Vi inhämtar personuppgifter från SPAR (www.statenspersonadressregister.se/). Uppgift om Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud hos dem finns på deras hemsidor.

Överklagan

Skulle du inte vara nöjd med ett beslut efter klagan hos avtalspart kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

Övriga avtalsvillkor och personuppgiftspolicys hittar du här: