Tillsammans med olika aktörer i Uppland samverkar vi i olika pilottester och skarpa projekt. Här är några av dem. 

Live-in Smartgrid social media mall

Effektstyrning av Vasakronans fastigheter

Vasakronan har arbetat fram en standard för fastighetsautomation med fokus på öppenhet, som kallas RealEstateCore. I detta testprojekt kommer vi att effektstyra de byggnader Vasakronan har i centrala Uppsala genom att utnyttja den här standarden.

RealEstateCore initierades av Vasakronan som ett verktyg för att komma bort från företagsspecifika lösningar i sina byggnader. Standarden fungerar som en kunskapsbrygga genom att skapa ett gemensamt informationsspråk för alla olika system i fastigheten. När det är på plats är det enkelt att överbrygga information mellan olika system och därmed öppna upp för att skapa nya tjänster som kan kommunicera med alla fastighetssystem.

I Live-in Smartgrid vill vi låta en extern aktör “säga åt fastigheten” att minska på sitt effektbehov. Detta kan vara en marknadsaktör, en så kallad aggregator eller det lokala elnätet. Hur vi ska mäta och vilken ersättning parten som hjälper elnätet ska få är en av uppgifterna för projektet att utreda och hitta lösningar på. Inom projektet kommer vi även att utveckla, testa och utvärdera de meddelanden som ska ingå i standarden.

Värmegolv som effektreserv

Smarta hem med olika uppkopplade system ökar i snabb takt. IKEA satsar till exempel stort på uppkopplad belysning och solceller och vi ser idag många nybyggen som säljer in att de har “smarta hem” redan vid inflyttning. Det sker också en ökad uppkoppling vid renoveringar.

Warmup jobbar bland annat med elektrisk golvvärme och har speciellt i Storbritannien sett en ökande andel uppkopplade värmegolv. En outforskad potential för efterfrågeflexibilitet ligger i alla de värmegolv som finns installerade i framförallt bostäder.

Live-in Smartgrid kommer tillsammans med Warmup att installera och testa hur stor den verkliga effekten är och hur länge man kan utnyttja varje enskilt golv, det vill säga hur snabb avsvalningen är och hur denna avsvalning upplevs. Vi kommer att hjälpa till med verifiering och implementation samt hitta slutkunder som är villiga att testa tekniken.

gub-head

Effektoptimering i Fyrislund - elektrifiering av transportsektorn

Region Uppsala jobbar med en ny bussdepå och den stora utmaningen att elektrifiera transportsektorn. Inom Live-in Smartgrid fokuserar vi på behovet av att effektoptimera systemet för att kunna ladda alla elbussar. 

Även under ansträngda tider på dygnet kommer man att behöva ladda med hög effekt vilket kräver innovativa lösningar, men även samarbete med omgivande fastigheter och dess effektuttag i området.

Genom en samverkan med övriga aktörer i Fyrislund vill man förstå och skapa en lokal efterfrågeflexibiltet så att man kan få fram den effekt som behövs för att ladda elbussarna vid olika tider. I närområdet finns flera fastighetsägare och industriaktörer såsom ICA, IKEA, GE med flera. En intressant lösning är att identifiera och följa upp deras effektbehov för att kunna avtala om effektoptimering till förmån för bussladdningen.

Delprojektet kommer att samla in mätdata om det lokala effektbehovet, identifiera potential för styrning och börja att testa styrning för att verifiera faktisk flexibiltet.